<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
oeuvre  
['ɜ:vr]
danh từ, ( số nhiều : oeuvres)
  • tác phẩm nghệ thuật
  • sự nghiệp (một tác giả)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt