<
Trang chủ » Tra từ
occupation  
[,ɒkjʊ'pei∫n]
danh từ
  • sự chiếm giữ, sự chiếm đóng
sự chiếm đóng thành phố
  • sự cư ngụ, thời hạn cư ngụ
một gia đình cư ngụ trọng môt căn nhà
  • nghề nghiệp; công việc, việc làm
tìm việc làm
anh làm nghề gì?
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt