<
Trang chủ » Tra từ
obvious  
['ɒbviəs]
tính từ
  • rõ ràng, rành mạch, hiển nhiên
lối văn rành mạch
sự thật hiển nhiên
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt