<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
obtus  
tính từ
  • (toán học) tù
góc tù
  • (nghĩa bóng) đần, trì độn
trí óc trì độn
  • (từ hiếm, nghĩa ít dùng) tròn tròn
cá đầu tròn tròn
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt