<
Trang chủ » Tra từ
obstacle  
['ɒbstəkl]
danh từ
  • sự cản trở, sự trở ngại
  • chướng ngại vật; vật trở ngại
Những vật chướng ngại trên đường chạy đua
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt