<
Trang chủ » Tra từ
observed  
[əb'zə:vd]
danh từ
đối tượng quan sát
trung tâm chú ý của mọi người
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt