<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
objet  
danh từ giống đực
 • vật, đồ, đồ vật
đồ vật không có giá trị
đồ thường dùng
vật thể bay không xác định được
 • đối tượng
đối tượng cảm phục
là đối tượng của sự coi thường
 • (tâm lý học) khách thể
chủ thể và khách thể
 • mục tiêu, mục đích; nguyên nhân
mục đích cuộc đi thăm
nguyên nhân cuộc cãi cọ
 • nội dung
nội dung của thông tư
   • (ngôn ngữ học) bổ ngữ
bổ ngữ của động từ
bổ ngữ trực tiếp / gián tiếp
   • chịu, bị
chịu nhiều lời chỉ trích
   • (ngôn ngữ học) bổ ngữ trực tiếp / gián tiếp
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt