<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
objection  
[əb'dʒek∫n]
danh từ
  • sự phản đối, sự chống đối
phản đối
không phản đối
  • sự bất bình; sự không thích, sự khó chịu
  • điều bị phản đối
  • lý do phản đối
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt