<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
object-oriented graphic  
Tin học
  • đồ hình hướng đối tượng Một hình đồ hoạ bao gồm nhiều đối tượng khác nhau-như các đoạn thẳng, các vòng tròn, các hình ê líp, và các hình hộp-mà bạn có thể chuyển dời độc lập với nhau. Đồ hoạ hướng đối tượng thường được gọi là đồ hoạ véc tơ ( vector graphic) vì chương trình này lưu trữ chúng dưới dạng các công thức toán học đối với các véc tơ, tức là các đường có hướng sắp xếp nên hình ảnh. Khác với đồ hoạ ánh xạ bit bị méo dạng khi bạn thay đổi kích thước, đối với đồ hoạ véc tơ bạn có thể thay đổi kích thước mà không làm méo dạng hình. Xem bit-mapped graphic
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt