<
Trang chủ » Tra từ
obey  
[ə'bei]
động từ
  • vâng lời, tuân theo, tuân lệnh
tuân theo mệnh lệnh
tuân theo pháp luật
binh lính được huấn luyện để tuân theo không bàn cãi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt