<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
o'clock  
[ə'klɒk]
phó từ
  • giờ (theo sau các chữ số từ 1 đến 12)
Tôi đi ngủ trước 11 giờ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt