<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
  
đại từ
 • (nơi) mà
thành phố mà nó đến
đất nước mà nó được sinh ra
 • (lúc) mà
lúc mà bà ấy nói
 • (tình trạng, trường hợp) mà
trong tình trạng mà người ta để nó đấy
trong trường hợp mà nó không trả lời
phó từ
 • đâu, ở đâu
anh đi đâu?
mẹ nó ở đâu?
 • chỗ nào
bất cứ chỗ nào
   • từ đâu
nó từ đâu đến
   • từ đó, do đó
xứ sở từ đó nó đến
nó không đến, do đó tôi ngạc nhiên
   • dù từ đâu
dù nó đến từ đâu
   • đến tận đâu
anh đến tận đâu?
   • chỗ nào mà
   • dù đến đâu, dù ở đâu
dù ta đi đến đâu
   • qua chỗ nào
   • qua đó
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt