<
Trang chủ » Tra từ
nung  
[nung]
động từ.
  • to burn; to fire; to bake.
  • incandescence temper, steel, bake (brick, iron)
make red-hot, make white-hot
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt