<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
nul  
tính từ
 • không, không tí gì
không lo lắng tí gì
không có thân (cây)
 • vô hiệu
một bản án vô hiệu
 • vô tài, rất kém
một người vô tài
 • (thể dục thể thao) hoà
một trận đấu hoà
   • không nơi nào
đại từ
 • không một ai; không ai
không ai đứng ngoài giai cấp mình cả
không một ai đến cả
   • nhân bất thập toàn
   • bụt chùa nhà không thiêng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt