<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
naître  
nội động từ
 • sinh ra
em nhỏ này sinh ra trong một gia đình nghèo
sinh ra trong một gia đình giàu có
đứa trẻ mới sinh
 • mọc ra, nở ra
hoa nở về mùa xuân
 • bắt nguồn
sông Hồng bắt nguồn ở Trung Quốc
   • trong trắng
   • hoàn toàn vô tội
   • lúc sinh ra, khi sinh ra
   • có số may; có phúc
   • gây ra
   • tôi biết nó từ lúc còn nhỏ
   • sinh ra từ, do... mà có
   • không còn khờ khạo nữa
   • có nhiều kinh nghiệm
   • chưa ai sánh kịp ông ta
phản nghĩa Mourir . Finir .
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt