<
Trang chủ » Tra từ
nuclear  
['nju:kliə]
Cách viết khác : nucleate ['nju:kliit]
tính từ
  • (vật lý) (thuộc) hạt nhân
vật lý hạt nhân
vũ khí hạt nhân
năng lượng hạt nhân
  • có nhân
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt