<
Trang chủ » Tra từ
now  
[nau]
phó từ
 • bây giờ, lúc này, giờ đây, hiện nay, ngày nay
just (even , but ) now
đúng lúc này; vừa mới xong, ngay vừa rồi
 • ngay bây giờ, ngay tức khắc, lập tức
do it now !
hãy làm cái đó ngay tức khắc!
ngay bây giờ hoặc không bao giờ hết
 • lúc ấy, lúc đó, lúc bấy giờ (trong lúc kể chuyện)
lúc bấy giờ anh ta cũng đang vượt qua núi
 • trong tình trạng đó, trong hoàn cảnh ấy, trong tình thế ấy
 • nay, mà, vậy thì (ở đầu câu)
mà đêm hôm đó trời tối lắm
 • hả, hãy... mà, nào; thế nào, này, hử
này hãy nghe tôi mà!
này!, này!
cậu đang làm gì thế hử?
thôi đừng nói bậy nào!
   • khi thì..., khi thì.....
lúc thì họ lười, lúc thì họ lại làm việc tích cực
   • thỉnh thoảng
   • giờ thì đến lượt
giờ thì đến thông tin về thị trường
liên từ
 • bởi chưng, xét vì, vì rằng
vì thời tiết đã ấm hơn, anh có thể ra đi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt