<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
notably  
['noutəbli]
phó từ
  • đáng kể, đáng chú ý
  • đặc biệt, nhất là
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt