<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
notable  
['noutəbl]
tính từ
  • có tiếng, trứ danh
  • đáng kể, đáng chú ý
danh từ
  • người nổi tiếng hoặc quan trọng; người có danh vọng, uy quyền; nhân sĩ
      • hội đồng nhân sĩ (họp trong tình trạng khẩn cấp)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt