<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
notability  
[,noutə'biliti]
danh từ
  • người nổi tiếng hoặc quan trọng; nhân sĩ
  • tính chất trứ danh; tính chất lớn lao, tính chất to tát, tính chất quan trọng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt