<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
notabilité  
danh từ giống cái
  • người có danh vọng, người có địa vị thân hào
  • (từ hiếm, nghĩa ít dùng) danh tiếng
danh tiếng đáng ngờ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt