<
Trang chủ » Tra từ
nonsense  
['nɔnsəns]
danh từ
  • lời nói vô lý, lời nói vô nghĩa; chuyện vô lý; lời nói càn, lời nói bậy; hành động ngu dại, hành động bậy bạ
nói càn, nói bậy; nói chuyện vô lý
vô lý!, nói bậy!
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt