<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
nombreux  
tính từ
  • nhiều, đông
trong nhiều trường hợp
nhiều lần, thường xuyên
một lớp học đông
một gia đình đông con
chúng càng ngày càng đông
  • (từ cũ, nghĩa cũ) có nhịp điệu, nhịp nhàng
lời văn nhịp nhàng
phản nghĩa Petit . Rare .
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt