<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
nombre  
danh từ giống đực
 • số
số nguyên
số lần
số tự nhiên
số dân của một nước
số lượng lớn
 • số đông
thắng nhờ số đông
 • (ngôn ngữ học) số
tương hợp về giống và số
 • (văn học) nhịp điệu (câu văn)
   • lên đến số là, tất cả là
tất cả là ba
   • vào số
kể ai vào số bạn thân
   • nhiều lắm
   • ở trong số ấy, ở trong loại ấy
   • để cho đông người
   • nhiều, đông
   • (toán học) số chính phương
   • nhiều
   • vô số, nhiều vô kể
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt