<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
noyer  
ngoại động từ
 • dìm nước (cho chết)
 • làm ngập nước, làm ướt đẫm; pha nhiều nước
pha nhiều nước vào rượu
nước mắt làm mặt anh ta ướt đẫm
 • dìm, làm chìm ngập
mượn chén rượu mà dìm nỗi buồn phiền, mượn chén tiêu sầu
đóng ngập đầu đinh vào gỗ
dìm trong biển máu
   • (nghĩa bóng) làm cho đối thủ rối trí để nắm phần thắng
   • không ưa thì dưa có dòi
   • muốn diệt cái gì thì phải xét đoán thật nghiêm khắc
danh từ giống đực
 • gỗ hồ đào
bàn bằng gỗ hồ đào
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt