<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
niveau  
danh từ giống đực
 • máy thuỷ chuẩn, cái nivô
 • mực; mức; trình độ
mực nước
mực nước trung bình
mức độ ô nhiễm
mức sống
trình độ văn hoá
   • ngang mức, ngang tầm
   • ở dưới
   • ở trên
   • đường đồng mức
   • bằng phẳng
đất không bằng phẳng
   • ngang nhau, ngang mức nhau
   • ngang mặt, ngang với
   • mực nước biển (dùng làm chuẩn để đo độ cao)
   • mức thang xã hội
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt