<
Trang chủ » Tra từ
nhu  
[nhu]
  • (kết hợp hạn chế) Flexible, pliant, pliability, pliancy, complacence, yielding, pliable, compliant
Now flexible, now firm.
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt