<
Trang chủ » Tra từ
nhuốc  
[nhuốc]
  • Sullying, discrediting.
To sully one's family's name.
  • bad, nasty, shameful, disreputable
disgrace
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt