<
Trang chủ » Tra từ
nhiệt  
[nhiệt]
  • heat
Heat-conducting substance.
A source of heat.
  • hot, warm; fever
he has a high temperature
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt