<
Trang chủ » Tra từ
nhem nhép  
[nhem nhép]
  • Sticky, slimy, glutinous, viscid (of soil) boggy, marshy, swampy
To have one's feet sticky with mud.
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt