<
Trang chủ » Tra từ
nhem  
[nhem]
To scrawl, to have a scrawling handwriting.
  • dirty; soiled
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt