<
Trang chủ » Tra từ
nhẹm  
[nhẹm]
  • (khẩu ngữ) Secret.
He kept the story secret.
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt