<
Trang chủ » Tra từ
nhận thức  
[nhận thức]
  • conscious/aware of something; alive/awake to something
  • awareness
To heighten public awareness of environmental problems
      • Self-image
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt