<
Trang chủ » Tra từ
nhảy xa  
[nhảy xa]
  • to do the long jump
To do four metres in the long jump
      • Long jumper
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt