<
Trang chủ » Tra từ
nháp  
[nháp]
  • rough copy; draft
Rough notebook
Draft version
To do an exercise in rough
Show me the rough draft of your work !
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt