<
Trang chủ » Tra từ
ngon  
[ngon]
tính từ.
  • delicious; tasty; succulent; (very) good; nice; palatable; savoury
What a delicious cake!
tasty/savoury/palatable dish; nice dish
  • easy, light; easily, lightly, slightly
good night
it's easy to say
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt