<
Trang chủ » Tra từ
ngoái  
[ngoái]
  • turn one's head round (ngoái cổ)
look back
  • last; be past
last year
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt