<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
nghiện ma tuý  
[nghiện ma túy]
  • to be on drugs; to be dependent on drugs, to be addicted to drugs/heroin; to be a heroin addict/a dope addict/a drug addict; to be a slave to drugs
      • To treat somebody for drug addiction; to get somebody off drugs
      • Drug addiction/dependence
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt