<
Trang chủ » Tra từ
nghĩa bóng  
[nghĩa bóng]
  • figurative sense
In the figurative sense; figuratively
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt