<
Trang chủ » Tra từ
nghèo khó  
[nghèo khó]
      • To rise from the ranks; to go from rags to riches
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt