<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
ngay đây  
[ngay đây]
  • right here; just here; on this very spot; in this very place
It hurts me just here
Is this where it hurts?
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt