<
Trang chủ » Tra từ
ngừng  
[ngừng]
động từ.
  • stop, come to a stop; pause; to draw up.
knock off work
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt