<
Trang chủ » Tra từ
ngắn ngủi  
[ngắn ngủi]
  • short; fleeting; transient; ephemerous
Life is short
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt