<
Trang chủ » Tra từ
người nghèo  
[người nghèo]
  • (nói chung) poor folk/people; the poor
To close the gap between the rich and the poor
There's one law for the rich and another for the poor
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt