<
Trang chủ » Tra từ
người lao động  
[người lao động]
  • employee; worker; (nói chung) shop-floor; work-people
To treat workers as machines
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt