<
Trang chủ » Tra từ
người đàn ông  
[người đàn ông]
  • gentleman; man
Who is the white-haired man in the photo?
To act like a man
The army will make him a man!
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt