<
Trang chủ » Tra từ
ngô  
[ngô]
  • maize; Indian corn
  • Ngo (Vietnamese dynasty founded by Ngo Quyen)
  • Wu (one of the Three Kingdoms in Chinese history)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt