<
Trang chủ » Tra từ
net  
[net]
danh từ
 • lưới, mạng (tóc, nhện...)
quăng lưới
 • cạm, bẫy
rơi vào cạm bẫy, mắc bẫy
 • vải màn; vải lưới
 • mạng lưới
   • mở rộng phạm vi
   • giăng lưới, bủa lưới
ngoại động từ
 • bắt bằng lưới, đánh lưới
đánh cá bằng lưới
bẫy chim bằng lưới
 • thả lưới, giăng lưới, bủa lưới ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng)), đánh bẫy
 • che phủ bằng lưới
 • đan (lưới, võng...)
 • thu được (lãi thực)
nội động từ
 • (thể thao) phá lưới, sút thủng lưới
tính từ
 • thực
thực giá
trọng lượng thực
 • cuối cùng, chung cuộc
kết quả cuối cùng của bữa tiệc ấy là một cuộc cãi nhau ầm ĩ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt