<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
nervure  
['nə:vjuə]
danh từ
  • gân (lá cây, cánh sâu bọ)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt