<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
neige  
danh từ giống cái
 • tuyết
bão tuyết
dẹp gọn tuyết (ờ đường sá, lối đi...)
đi trên tuyết
 • (tiếng lóng, biệt ngữ) cocain, bạch phiến
   • trắng ngần
bàn tay trắng ngần
   • (thân, cũ) xoàng
thầy thuốc xoàng
   • (thân mật) to dần lên, lớn dần lên
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt